Hem » Hållbar utveckling

Begreppet Hållbar utveckling anses vara myntat av miljövetaren och författaren Lester Brown 1981. Begreppet fick stor spridning i samband med Brundtlandrapporten 1987. Där definieras hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

 Din Väg AB strävar efter att ta ett helhetsgrepp på hållbarhet utifrån de tre dimensionerna – den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Dessa ska samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra. Vårt mål är minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

trecirklar